Vitajte na našej stránke...

 
 

Motto MŠ : " Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby dieťa malo celý život potešenie zo vzdelávania "

 
 

Usilovné včielky

 

        Materská škola Pšurnovice je trieda detí  " Usilovné včielky ", je jednotriedna MŠ s celodennou starostlivosťou. Do MŠ prichádzajú deti z časti obce Pšurnovice. S rodičmi nás spája záujem o deti, chceme, aby deti napredovali po každej stránke, rozvíjali svoj talent a intelekt. Podľa školského zákona 245/2008 je kapacita MŠ podľa vekových skupín pre školský rok 2014/2015 stanovená na 20 detí.

 

Materská škola ponúka


- odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania

- predprimárne vzdelávanie detí v príjemnom, estetickom prostredí

- celodennú starostlivosť o dieťa 

- kvalitnú prípravu detí na vstup do 1. ročníka ZŠ

- hry detí s novými motivačnými hračkami

- kultúrne podujatia  - divadelné, hudobné

- poznávacie výlety podľa plánovaných a organizovaných  aktivít

- kvalifikovaný a odborný prístup zamestnancov MŠ

- možnosť pracovať s PC, digitálnymi pomôckami, základy vyučovania informatiky, vyučovanie  anglického jazyka kvalifikovanou lektorkou

- rozvíjanie osobnosti dieťaťa v oblastiach perceptuálno - motorickej, kognitívnej a sociálno - emocionálnej

 

Školský vzdelávací program 

         Školský vzdelávací program je základným kurikulárnym dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v MŠ podľa školského zákona. Riadi sa požiadavkami školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu a vychádza z cieľov a zamerania konkrétnej materskej školy. Je vypracovaný v súlade s platným štátnym vzdelávacím programom.

 

         Náš školský vzdelávací program má názov  " Usilovné včielky “ . Včielky sú zmyslom a symbolom nášho života, sú malé ale pracovité, usilovné, plné energie, elánu, radosti, radi bádajú, skúmajú a objavujú nové veci. Deti nás po celý školský rok sprevádzajú ako usilovné včielky, vyvolávajú príjemnú atmosféru plnú radosti zo života, veselosti a optimizmu. Svojou  usilovnosťou vyvolávajú prirodzenú zvedavosť, hľadajú samotnú cestu prostredníctvom tvorivého myslenia tak, aby sa naučili chcieť učiť, mať odvahu ukázať, čo všetko zvládnu a dokážu.

 

ŠkVP umožňuje materskej škole profilovať podľa:

-         potrieb a záujmu detí,

-         požiadaviek rodičov,

-         požiadaviek verejnosti a konkrétnych podmienok.

 

Do obsahu výchovy a vzdelávania s uplatňovaním inovatívnych, aktivizujúcich vyučovacích metód integrujeme prierezové témy:

-         osobnostný a sociálny rozvoj,

-         ochrana života a zdravia,

-         dopravná výchova,

-         environmentálna výchova,

-         mediálna výchova,

-         multikultúrna výchova,

-         výchova k tvorivosti,

-         informačno – komunikačné technológie.

 

 

 

  

Školský  vzdelávací program " Usilovné včielky " obsahuje obsahové celky a témy týždňov:   

                                      

     SEPTEMBER  

     Môj domov: Moji kamaráti v MŠ.

                          V našej MŠ.

                          Moja rodina.

                          Doprava a bezpečnosť.

                          Chodím, hľadám, čo mám poznať. 

 

    OKTÓBER

    Žijeme zdravo: Na poli a v záhrade.                                         

                            Ľudské telo a starostlivosť o zdravie.

                            Ovocie a zelenina.

                            Ľudia a ich práca.

 

    NOVEMBER

    Čarovná jeseň: Jeseň v záhrade                         

                               Farebný svet jesene.

    Zvieratá a živočíchy.

    Predmety a veci okolo nás.

    Počasie.

 

   DECEMBER                                  

   Zimné radovánky: Vitaj Mikuláš.

                    Zimné športy.

        Vianočný čas.

 

   JANUÁR

   Zima, zima je tu: Časové vzťahy.

      Vtáčiky v zime.

      Mesiac a hviezdy.

   FEBRUÁR

   Fašiangový čas: Farby a ja.

      Naša krajina.

      Radujme sa, veseľme sa.

      Živá a neživá príroda.

   MAREC

   Kniha náš kamarát: Poézia.

           Rozprávky a bájky.

           Komunikačné média.

                       V našej záhrade.

   APRÍL

   Príroda sa zobudila: Čaro a krása jari.

            Sviatky jari, tradície.

            Zápis do školy.

            Rastliny a ich starostlivosť.

    MÁJ

    Čo tie očká vidia: Úsmev mojej mamy.

         Záhradné a lúčne kvety.

         Hmyz a vtáky.

         Exotické zvieratá.

   JÚN

   Tešíme sa na leto: Dni detskej radosti.

         Holá, holá, slnko volá.

         Letné športy.

         Školský zvonček.

                     Hurá idú prázdniny.

 

Priority MŠ:

        Dieťa pripravené na vstup do školy, tvorivý učiteľ ako partner dieťaťa, spokojní rodičia a spokojná MŠ. Dieťa v MŠ spokojné a v bezpečí, pretože iba vtedy sa   môže zdravo rozvíjať a efektívne učiť.