Čo potrebuje škôlkár vedieť pri nástupe do materskej školy 

 
- ovládať hygienické návyky, vedieť sa pýtať na toaletu a samostatne ju použiť
- samostatne jesť, piť z pohára
- vysmrkať sa
- samostatne alebo s pomocou obliekať a obúvať sa, poznať si svoje veci
 
 

Zopár rád pre rodičov

 
Deti sa adaptujú na prostredie materskej školy veľmi dobre a rýchlo. Ťažšie je to s adaptáciou rodičov na materskú školu a jej režim. Keď privediete svoje dieťa do materskej školy nestojte za dverami, na chodbe, nelúčte sa dlho, nesľubujte deťom nesplniteľné, tým svojmu dieťaťu len škodíte. 
 
- s dieťaťom " preskúmajte " okolie MŠ, rozprávajte sa o materskej škole, aj  o zážitkoch z Vášho detstva
- nestrašte dieťa materskou školou, učiteľkou
- nezabudnite dieťaťu pripomenúť, že si pre neho prídete
- o zvláštnostiach dieťaťa informujte učiteľky
- komunikujte s učiteľkou o pobyte Vášho dieťaťa popoludní, nie ráno
- rozlúčte sa s dieťaťom čo najrýchlejšie, predídete plaču, zbytočným afektom dieťaťa
- nenechajte sa obmäkčiť a nevezmite plačúce dieťa domov, keď odídete z dosahu dieťa sa ukľudní
 

V MŠ nie je dovolené


- prinášať si stravu (hygienické dôvody),
- nosiť prstienky, retiazky, gorálky, maľovátka... (bezpečnostné dôvody)
- prinášať ostré, nebezpečné veci. 


Úhrada príspevkov za dochádzku dieťaťa vo výške 12,- € sa uhrádza v termíne do 10. dňa v mesiaci.

Každé nové dieťa, ktoré nastúpi do MŠ je rodič povinný prihlásiť  v školskej jedálni ( prihlásime aj v MŠ ). Strava sa platí mesiac vopred. Šeky, alebo stravné musia byť uhradené najneskôr posledný deň v mesiaci . V opačnom prípade, po úhrade stravného po termíne Vám bude platba pripočítaná aj za minulý mesiac.

 

Odhlasovanie zo stravy :

- pondelok : ráno od 6:30 - 7:00 hod. tlefonicky na č.t. 553 38 55

- utorok - piatok : deň vopred do 14:00 hod.

- cez internet

- písomne do zošita v MŠ

 

Konzultačno - poradenské služby v MŠ

- konzultácie pedagogických zamestancov - denne od 12.00 h - 13.00 h
 
- v prípade potreby zákonného zástupcu môže byť dohodnutý aj iný vhodný termín konzultácie, pedagogickí zamestananci môžu rodičom odporúčať aj    pedagogickú literatúru a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.