Zápis detí do MŠ pre školský rok 2018/2019

15.03.2018 19:00

Zápis detí do materskej školy Bytča Pšurnovice , č.176 je nasledovne : termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je od 2.5. 2018 do 15.5.2018.

 

Prijímanie detí sa uskutočňuje :

-  na základe žiadosti zákonného zástupcu a s potvdením  o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

- priebežne v čase zápisu pre nasledujúci školský rok vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov.

 

Podmienky na prijatie dieťaťa do MŠ určené po prerokovaní s pedagogickou radou školy :

Pri zvýšenom počte prihlásených detí na základe podanej žiadosti prednostne prijímame deti:

- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

- deti s odloženou školskou dochádzkou,

- deti 3 - 4 ročné zamestnaných rodičov,

- deti, ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu,

- deti, ktoré majú v MŠ staršieho súrodenca.

 

K žiadosti je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo žiadosť o prijatie diaťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť denne od 7.00 do  16.00 h. v Materskej škole Pšurnovice.