Vitajte na našej stránke...

 
 

Charakteristika MŠ

 

Materská škola Pšurnovice  je jednotriedna MŠ s celodennou starostlivosťou pre deti vo veku od 3 do 6 rokov . Materská škola poskytuje deťom možnosť aj poldenného pobytu. Je umiestnená v účelovej budove . Tvorí ju chodba, trieda, šatňa, stabilná spálňa , výdajňa jedál, riaditeľňa, sklad, kotolňa a sociálne zariadenie. Exteriér tvorí školská záhrada s pieskoviskom, altánom, hojdačkami a domčekom pre deti. Do MŠ prichádzajú deti z časti obce Pšurnovice. S rodičmi nás spája záujem o deti, chceme, aby deti napredovali po každej stránke, rozvíjali svoj talent a intelekt. 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 do 15:45 h.

 

Materská škola ponúka :

 

- odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania

- predprimárne vzdelávanie detí v príjemnom, estetickom prostredí

- celodennú starostlivosť o dieťa 

- kvalitnú prípravu detí na vstup do 1. ročníka ZŠ

- hry detí s novými motivačnými hračkami

- kultúrne podujatia  - divadelné, hudobné

- poznávacie výlety podľa plánovaných a organizovaných  aktivít

- kvalifikovaný a odborný prístup zamestnancov MŠ

- možnosť pracovať s PC, digitálnymi pomôckami, základy vyučovania informatiky, vyučovanie  anglického jazyka kvalifikovanou lektorkou

- rozvíjanie osobnosti dieťaťa v oblastiach perceptuálno - motorickej, kognitívnej a sociálno - emocionálnej

 

Materská škola je zameraná :

 

- docieliť , aby dieťa na konci predškolského obdobia disponovalo  veku primeranou  fyzickou, psychickou a sociálnou samostatnosťou a základmi, ktoré sú  dôležité pre jeho ďalšie vzdelávanie a vlastný život,

- rozvíjať informačné kompetencie prostredníctvom  informačno – komunikačných technológií,

- formovať humánny vzťah k životnému prostrediu, ekologické myslenie a zdravý životný štýl,

- rozvíjať zážitkové učenie prostredníctvom moderných  učebných pomôcok,

- upevňovať a rozvíjať ľudové tradície a zvyky,

- otvárať MŠ rodičom a verejnosti, vytvárať pozitívnu klímu  na škole,

- využívať primerané spôsoby komunikácie s rodičmi – formálne i neformálne na prehlbovanie spolupráce,

využívať výhodnú polohu MŠ na zážitkové učenie detí prehlbovaním spolupráce s partnermi školy, ako i nadviazaním spolupráce s ďalšími kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami v blízkom okolí,

- vzhľadom k situovaniu MŠ v obci pri frekventovanej komunikácii venovať zvýšenú pozornosť dopravnej výchove, vštepovať zásady dopravnej disciplíny, bezpečného správania sa na cestnej premávke,

- využívať areál školského dvora na upevňovanie zdravia detí , ich fyzickej kondície, zdatnosti a odolnosti voči chorobám, i pravidelným otužovaním,

- v spolupráci s rodičmi  a logopédom odstraňovať poruchy reči u detí.

 

Školský vzdelávací program 

 

         Školský vzdelávací program je základným kurikulárnym dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje predprimárne vzdelávanie v materskej školke. Riadi sa požiadavkami školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu a vychádza z cieľov a zamerania konkrétnej materskej školy. Je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom schválným Ministerstvom školstva  SR.

Školský vzdelávací  program na materskej škole :

- rešpektuje vývinové osobitosti detí,

- zohľadňuje vlastné ciele, poslanie a zameranie školy,

- akceptuje priestorové, materiálno-technické a personálne podmieky,

- vytvára priestor na ulatňovanie takého šýlu výchvno-vzdelávacej činnosi, ktorý pozitívne ovplyvňuje pozitívnu kultúru a  klímu školy,

- uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa reálnych potrieb a záujmov detí, požiadaviek zákonných zástupcov, konkrétnych podmienok a tradícií materskej školy.

 

         Školský vzdelávací program má názov  " Usilovné včielky “ . Včielky sú zmyslom a symbolom nášho života, sú malé ale pracovité, usilovné, plné energie, elánu, radosti, radi bádajú, skúmajú a objavujú nové veci. Deti nás po celý školský rok sprevádzajú ako usilovné včielky, vyvolávajú príjemnú atmosféru plnú radosti zo života, veselosti a optimizmu. Svojou  usilovnosťou vyvolávajú prirodzenú zvedavosť, hľadajú samotnú cestu prostredníctvom tvorivého myslenia tak, aby sa naučili chcieť učiť, mať odvahu ukázať, čo všetko zvládnu a dokážu.

 

ŠkVP umožňuje materskej škole profilovať podľa:

-         potrieb a záujmu detí,

-         požiadaviek rodičov,

-         požiadaviek verejnosti a konkrétnych podmienok.

               

Priority MŠ:

        Dieťa pripravené na vstup do školy, tvorivý učiteľ ako partner dieťaťa, spokojní rodičia a spokojná MŠ. Dieťa v MŠ spokojné a v bezpečí, pretože iba vtedy sa   môže zdravo rozvíjať a efektívne učiť.