O nás

 

   Materská škola je jednotriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním, ktorej zriaďovateľom je Mesto Bytča. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od troch do šesť rokov a deťom s odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky. Materská škola poskytuje deťom možnosť aj poldenného pobytu.

   Je umiestnená v účelovej budove. Tvorí ju chodba, trieda, šatňa, stabilná spálňa, výdajňa jedál, riaditeľňa, sklad, kotolňa a sociálne zariadenie.Vonkajšie priestory tvorí školská záhrada  s altánkom, záhradný nábytok a pieskovisko pre deti.

        

História školy

 

  Prvé deti vstúpili do priestorov materskej školy 7.9.1981, kedy bola materská škola otvorená. História materskej školy je zaznamenaná v kronike,  v ktorej sú zapísané mená všetkých zamestnancov, detí a významné udalosti materskej školy. Od tej doby prešla MŠ rôznymi organizačnými zmenami a prestavbou. No jej poslanie bolo vždy to isté, poskytovať deťom výchovu a vzdelávanie. Nech bola výchova orientovaná akýmkoľvek spôsobom, vždy mala a má jeden cieľ. Dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, porozumenie a dať im dobré základy do budúceho života.

  Prah našej materskej školy prekročilo vyše 6000 detí, ktoré tu prežili čas detských hier a radostí.

  V školskom roku 2011/12 materská škola Bytča - Pšurnovice oslávila 30. výročie jej vzniku.

 

Organizačné formy dňa

 

Hry a hrové činnosti - sú spontánne alebo aj učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. Ich súčasťou sú vopred plánované edukačné aktivity. 

Zdravotné cvičenia - obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. realizujú sa každý deň v určitom čase podľa časového harmonogramu s dodoržiavaním psychohygienických zásad pred jedlom vo vyvetranej triede alebo vonku v školskej záhrade.

Dopoludňajšie cielené vzdelávcie aktivity -

Pobyt vonku - obsahuje pohybové aktivyty, vychádzky dedinou, turistické vychádzky do okolia a pod. Realizuje sa každý deň s výnimkou nepriaznivého počasia.

Odpočinok a činnosti zabezpečujúce životosprávu - realizujú sa v pevne stanovenom čase každý deň.

Popoludňajše cielené vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí - sa uskutočňuje prostredníctvom formy práce - v skupine detí alebo frontálne so všetkými deťmi ale aj individuálne.

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko - psychologickej stránke rovnocenné a majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.

 

Denný poriadok 

    6,30 - 8,40     schádzanie detí, hry a hrové aktivity

    8,40 - 9,00     zdravotné cvičenia

    9,00 - 9,30     hygiena, desiata

    9,30 - 12,00   dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, vychádzka, pobyt vonku

  11,30 - 12,15    hygiena, obed, príprava na odpočinok

  12,15 - 14,40    odpočinok detí

  14,40 - 15,00    hygiena, olovrant

  15,00 - 15,45    popoludňajše cielené vzdelávacie aktivity detí, edukačné aktivity, hry a činosti podľa výberu detí, odchod detí 

 

Krúžková činnosť

Angličtina hrou - každú stredu pre deti od štyroch rokov. Deti sa hravou formou naučia základnú slovnú zásobu, jednoduché slovné spojenia, básničky, pesničky, budú pracovať s učebnicou, pracovnými listami, pripravia sa na vstup do 1. ročníka ZŠ.